Miljöpolicy (ISO 14001:2015)

Larssons Buss ska arbeta med att utveckla verksamheten för att tillgodose dagens behov men med så liten negativ påverkan som möjligt på dagens samhälle och framtida generationers miljö och hälsa.

Vår verksamhet, som till största delen består av persontransporter, har en positiv påverkan på miljön då att åka kollektivt är bättre miljömässigt än att åka enskilt.
Miljöarbetet vi bedriver syftar till att minska vår resursförbrukning vilket bidrar till minskade utsläpp till luft, mark och vatten, men även till att följa rådande lagstiftning och andra krav samt att uppfylla ställda krav från uppdragsgivare.


För att efterleva detta måste Larssons Buss

  • Informera alla medarbetare om vikten av ett väl fungerande miljöarbete
  • Följa med i utvecklingen av ny teknik
  • Kommunicera vårt miljöarbete till allmänheten och intressenter
  • Upprätthålla ett effektivt och strukturerat miljöledningssystem som gör att vi kan fastställa och löpande följa upp miljöarbetets resultat
  • Ha en inköpsplan som syftar till att minska vår klimatpåverkan genom att ständigt förbättra fordonsparken och enbart använda fossilfritt miljöbränsle
  • Arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet


VD Fredrik Larsson