Kvalitets- och miljöpolicy (ISO 9001:2015 & 14001:2015)

Larssons Buss ska arbeta med att utveckla verksamheten kvalitetsmässigt samt för att skydda och förebygga föroreningar av miljön och att tillgodose dagens behov med så liten negativ påverkan som möjligt på dagens samhälle och framtida generationers miljö och hälsa. Vi ska eftersträva nöjda kunder och hög kvalitet på våra tjänster genom att kontinuerligt fråga kunderna efter synpunkter för att kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Vår verksamhet, som till största delen består av persontransporter, har en positiv påverkan på miljön då att åka kollektivt är bättre miljömässigt än att åka enskilt.

Miljöarbetet vi bedriver syftar till att minska vår resursförbrukning vilket bidrar till minskade utsläpp till luft, mark och vatten, men även till att följa rådande lagstiftning och andra krav samt att uppfylla ställda krav från uppdragsgivare.
Ett av våra mål är att alltid tillgodose kundens förväntningar på våra tjänster och att uppfylla de krav som ställs på oss genom upphandlingar.


För att efterleva detta måste Larssons Buss

  • Informera alla medarbetare om vikten av ett väl fungerande kvalitets- och miljöarbete
  • Följa med i utvecklingen av ny teknik
  • Kommunicera vårt kvalitets- och miljöarbete till allmänheten och intressenter
  • Upprätthålla ett effektivt och strukturerat kvalitets- och miljöledningssystem som gör att vi kan fastställa och löpande följa upp kvalitets- och miljöarbetets resultat
  • Ha en inköpsplan som syftar till att minska vår klimatpåverkan genom att ständigt förbättra
    fordonsparken och enbart använda fossilfritt miljöbränsle
  • Effektivisera befintliga processer och utveckla nya när så behövs för att verka för ständig förbättring inom kvalitets- och miljöområdet


VD Fredrik Larsson